Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Backup Specialists, statutair gevestigd te Borne en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58565116, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Backup Specialists een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die Backup Specialists uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het leveren van online backup diensten in de meest omvattende definitie alsmede het leveren van overige administratieve software. Onder ‘Diensten’ dienen ook overige werkzaamheden te worden verstaan die Backup Specialists aanbiedt.

1.4 Website: De website van Backup Specialists, te bereiken via www.backupspecialists.nl

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Backup Specialists en tevens alle overeenkomsten die Backup specialists aangaat met haar Opdrachtgevers.

1.6 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Backup Specialists

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

 

Artikel 2 Tot stand komen van een overeenkomst

2.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door Backup Specialists uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Backup Specialists akkoord is gegaan met deze aanvaarding. Een overeenkomst kan schriftelijk tot stand komen of via de website van Backup Specialists.

2.2 Een overeenkomst via de website van Backup Specialists komt tot stand nadat opdrachtgever alle benodigde gegevens op het bestelformulier heeft ingevuld en deze ontvangen en geaccepteerd is door Backup Specialists. Na ontvangst en acceptatie aan de kant van Backup Specialists, wordt de overeenkomst bevestigd door Backup Specialists. Backup Specialists reageert zo spoedig mogelijk. Backup Specialists is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Backup Specialists de opdracht aanvaardt.

2.3 Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Backup Specialists ondertekend door Backup Specialists retour is ontvangen of zodra Backup Specialists is gestart met de uitvoering van de door Backup Specialists te verrichten diensten.

2.4 Een door Backup Specialists gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

2.5 Indien Backup Specialists niet alle verzochte gegevens van opdrachtgever ter hand gesteld krijgt, staat het Backup Specialists vrij om naar eigen inzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Backup Specialists zijn van louter informatieve waarde en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3.2 Backup Specialists is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien Backup Specialists overgaat tot het verhogen van de prijs, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

3.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 3.2, mag Backup Specialists de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2006 = 100) zonder dat de opdrachtgever het recht toekomst van onmiddellijke ontbinding. Deze bepaling laat onverlet het recht van ontbinding van de opdrachtgever zoals bepaald in de artikelen 7.2 t/m 7.4.

3.4 Indien zich een verhoging van de door Backup Specialists te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop Backup Specialists geen invloed kan uitoefenen, kan Backup Specialists ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is Backup Specialists te betalen voor het reeds door Backup Specialists geleverde, zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

3.5 De door Backup Specialists gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Backup Specialists factureert maandelijks de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen aan de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De opdrachtgever dient betaling van een door Backup Specialists verzonden factuur altijd binnen veertien (14) dagen te doen geschieden.

4.3 Indien door toedoen van de opdrachtgever Backup Specialists niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt is Backup Specialists gerechtigd de diensten aan opdrachtgever te staken tot het moment waarop de opdrachtgever wel voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 4.1 en 4.2.

4.4 Het uit artikel 4.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat Backup Specialists de opdrachtgever drie (3) keer op hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij voor de derde keer op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 4.3 van toepassing.

4.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).

4.6 Indien Backup Specialists kosten heeft moeten maken, welke kosten Backup Specialists in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het artikel 4.5 weergegeven incassokosten, dient opdrachtgever ook deze kosten aan Backup Specialists te betalen.

4.7 In geval Backup Specialists om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de opdrachtgever heeft opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat opdrachtgever niet van haar in artikel 4.1 t/m 4.2 gestelde betalingsverplichting.

 

Artikel 5 Rechten en verplichting Backup Specialists

5.1 Backup Specialists draagt zorg voor een adequate en beveiligde opslag van de opdrachtgever opgeslagen gegevens.

5.2 Backup Specialists verbindt zich jegens opdrachtgever om gegevens van opdrachtgever te beschermen tegen diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang door derden.

5.3 Backup Specialists zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Backup Specialists op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Backup Specialists niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

5.4 Backup Specialists spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de door Backup Specialists geleverde diensten.

5.5 Backup Specialists is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

5.6 Backup Specialists maakt voor het aanbieden van de back-up diensten gebruik van beveiligde datacenters, voorzien zijn van redundante stroomtoevoer en internetverbindingen. De datacenters beschikken over klimaatbeheersing en moderne blussystemen. De datacenters zijn beveiligd door hekken met een schrikdraadsysteem en 24/7 cameracontrole met directe alarmering. De datacenters zijn voorzien van uitgebreide toegangscontrole systemen.

 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Backup Specialists gerechtigd de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Backup Specialists daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Backup Specialists over de juiste gegevens van de opdrachtgever. Wijzigingen in deze gegevens dienen binnen bekwame tijd aan Backup Specialists doorgegeven te worden.

6.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door Backup Specialists geleverde diensten.

6.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nemen van de benodigde maatregelen die onrechtmatige toegang tot de door Backup Specialists geleverde diensten tegengaan. Indien opdrachtgever dit nalaat of niet naar behoren doet is opdrachtgever jegens Backup Specialists aansprakelijk voor enigerlei schade die kan ontstaan.

6.5 Opdrachtgever dient in overeenstemming te handelen met de door Backup Specialists neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de opdrachtgever wordt medegedeeld.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur.

6.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.

6.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is beschikbaar gesteld.

 

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Backup Specialists en opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Een overeenkomst tussen Backup Specialists en opdrachtgever voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever slechts worden opgezegd door het invullen van het opzegformulier via de website van Backup Specialists.

7.3 De in artikel 7.2 genoemde opzegging is onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) maand. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat Backup Specialists alle gegevens in haar bezit heeft die nodig zijn voor het opzeggen van de overeenkomst.

7.4 Wanneer een overeenkomst tussen Backup Specialists en opdrachtgever een looptijd heeft van korter dan zes (6) maanden op het moment dat opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen, is Backup Specialists gerechtigd daarvoor bijkomende administratie kosten in rekening te brengen.

7.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in de artikel 7.2 t/m 7.4 kan Backup Specialists de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: · Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; · ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; · het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; · Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Backup Specialists voortvloeiende verplichting; · Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; · Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Backup Specialists; · Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven; · Bij terugkerende betalingsproblemen. Backup Specialists zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 7.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Backup Specialists vóór de ontbinding heeft ontvangen van de opdrachtgever in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.

7.7 Backup Specialists behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Backup Specialists overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Backup Specialists sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Backup Specialists geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Backup Specialists, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Backup Specialists komt.

8.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden is de totale aansprakelijkheid van Backup Specialists wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

8.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan · De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.· De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Backup Specialists aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Backup Specialists toegerekend kunnen worden· Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

8.5 De aansprakelijkheid van Backup Specialists wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Backup Specialists onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Backup Specialists ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.6 Aansprakelijkheid van Backup Specialists voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart Backup Specialists voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Backup Specialists.

8.8 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Backup Specialists kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Backup Specialists is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Backup Specialists is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2 Backup Specialists is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Backup Specialists weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Backup Specialists kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Backup Specialists een overeenkomst is aangegaan.

9.3 Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 10 Ondersteuning en storingen

10.1 Opdrachtgever heeft tijdens de overeenkomst met Backup Specialists recht op technische ondersteuning voor het gebruik van de door Backup Specialists geleverde diensten.

10.2 Voor ondersteuning als omschreven in artikel 10.1 dient de opdrachtgever schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met Backup Specialists.

10.3 Opdrachtgever richt zich pas tot de Backup Specialists voor ondersteuning, nadat hij alle, door Backup Specialists op de website beschikbaar gestelde, relevante documentatie heeft geraadpleegd.

10.4 Indien Backup Specialists de opdrachtgever via de telefoon of schriftelijk geen afdoende ondersteuning kan bieden als bedoeld in artikel 10.1, dient de opdrachtgever Backup Specialists in de gelegenheid te stellen om toegang tot de systemen te krijgen. Deze toegang kan verschaft worden door een verbinding op afstand of door een vertegenwoordiger van Backup Specialists toegang te geven tot de fysieke locatie waar de systemen van de opdrachtgever zich bevinden.

10.5 Bij storingen in de door Backup Specialists te leveren diensten dient de opdrachtgever dit via de support portal, schriftelijk of telefonisch aan Backup Specialists te melden.

10.6 Nadat de opdrachtgever melding heeft gemaakt van storingen als omschreven in artikel 10.3, zal Backup Specialists zo spoedig mogelijk de storingen verhelpen. Eventuele storingen geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst met Backup Specialists te ontbinden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 9.1.

 

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 De door Backup Specialists geleverde software of andere diensten blijven ten allen tijden eigendom van Backup Specialists, tenzij Backup Specialists en opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen.

11.2 Ingeval Backup Specialists een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Backup Specialists vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

11.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Backup Specialists ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Backup Specialists of haar licentiegevers.

11.4 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Backup Specialists geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Backup Specialists.

11.5 Voor elke in strijd met artikel 11.4 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Backup Specialists om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12 Gebruiksrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Backup Specialists of haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, partities, documentatie, rapporten of anderszins, door Backup Specialists ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Backup Specialists partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Opdrachtgever en Backup Specialists zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.